راهنمايي خريد ماينر

خدمات پس از فروش درخور يک ايراني، شعار ماست
تاسيس 1386
هشدار:
در محيط خانه نويز صوتي بايد زير 70
دسي بل باشد و بيش از 80 دسي بل براي
ساکنين خانه خطر آفرين مي باشد.